กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันไฟป่า ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันไฟป่า พื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย และพื้นที่โดยรอบ ตามแนวทางประชารัฐ สร้างมิติความร่วมมือ ชุมชนหนุนชุมชน
ที่บ้านหนองหอย ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันไฟป่า พื้นที่อุทยานดอยสุเทพ – ปุย และพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องในการสร้างเครือข่าย “อาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่ดอยสุเทพ – ปุย” โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมม้ง 12 หมู่บ้าน ภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบประชารัฐร่วมใจเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ รัฐหนุนชุมชน ภาคเอกชนหนุนชุมชน ชุมชนหนุนชุมชน ชุมชนหนุนเครือข่าย เครือข่ายสานต่อนโยบายรัฐ สร้างมิติความร่วมมือที่สำคัญ โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ (อะ-จะ-ละ-บุน) รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครเครือข่าย เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และประชาชน เข้าร่วมกว่า 500 คน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนัก มีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเป้าหมายของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2560 ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน พื้นที่สุเทพ – ปุย โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ Buffer Zone ในพื้นที่ 12 หมู่บ้าน
กิจกรรมประกอบด้วย การมอบกองทุนเฝ้าระวังไฟป่าและกองทุนการจัดการขยะชุมชน กิจกรรมทำแนวกันไฟ ระยะทาง 23 กิโลเมตร พร้อมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและการบริหารจัดการทุนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
 
6 กุมภาพันธ์ 2560 , 17:07 น. , อ่าน 185  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย