สำนักงานชลประทานที่ 1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง

  
    สำนักชลประทานที่ 1 จัดรับฟังความความคิดเห็นประชาชน ครั่งที่ 2 พิจารณาทางเลือกในการปรับปรุงโครงการ ของการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักชลประทานที่ 1 จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 พิจารณาทางเลือก แนวทางในการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณัฐวุฒิ นากสุก ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักชลประทานที่ 1 เป็นประธานเปิดการรับฟังความคิดเห็น ซึ่งมีกลุ่มผู้ใช้น้ำ และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเป็นจำนวนมาก
ทางด้านนายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาและทางเลือกในการปรับปรุงโครงการ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด กรมชลประทานพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ
การปรับปรุงโครงการเป็นการปรับปรุงทั้งระบบ ซึ่งมีแนวทางในการปรับปรุงในประเด็น ด้านการเพิ่มน้ำต้นทุนและแหล่งเก็บกักน้ำ โดยมีโครงการแก้มลิงเหนือฝายแม่แตง ความจุ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ขุดสระเก็บน้ำคลอง พื้นที่ 16 ไร่ ความจุ 100,000 ลูกบาศก์เมตร และเสริมสันฝายแม่แตงความสูง 1 เมตร ความจุ 570,000 ลูกบาศก์เมตร ด้านการปรับปรุงระบบชลประทาน โดยการปรับปรุงระบบชลประทานให้เหมาะสมกับวิธีการส่งน้ำ โดยมี 3 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือกที่ 1 กรณีตามสภาพปัจจุบัน ซ่อมแซมตามงบประมาณที่ได้รับ ทางเลือกที่ 2 กรณีที่มีการซ่อมแซมอาคารชลประทานทั้งหมดให้กลับคืนสภาพ ใช้งบประมาณจำนวนมาก สามารถลดการสูญเสียน้ำและการรั่วซึมในระบบชลประทาน ใช้งานได้อีก 30 ปี ทางเลือกที่ 3 กรณีมีการปรับปรุงระบบชลประทานทั้งหมด ทั้งการปรับปรุงอาคาร ขยายคลองซอยและคลองแยกซอย ทำให้มีการกระจายน้ำได้อย่างเท่าเทียมกันเมื่อปริมาณน้ำท่าน้อยในฤดูแล้ง และด้านการปรับปรุงระบบระบายน้ำและอุทกภัย
 
30 มีนาคม 2560 , 17:45 น. , อ่าน 204  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย