จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี ๒๕๖๐

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อให้เด็กและเยาวชนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างความสามัคคีและความปรองดองร่วมกัน นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี ๒๕๖๐เป็นโครงการที่ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ แผนงานบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการปลูกฝังและเสริมสร้างแนวคิดให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทรงงาน และแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ ๙ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้หลักการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมโดยไม่แตกแยกและนำไปสู่สังคมปรองดองของคนในชาติด้วย โดยกิจกรรมอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี ๒๕๖๐ นี้ จะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๕ วัน มีเด็กและเยาวชนจาก ๒๕ อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน ๑๓๖ คน โดยทุกกิจกรรมจะมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนัก ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อสร้างสังคมปรองดอง ร่วมกันต่อไป
 
31 มีนาคม 2560 , 08:17 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี