เทศบาลนครเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมขยายเครือข่ายการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่จัดการฝึกอบรมขยายเครือข่ายการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ เพื่อลดการเผาในที่โล่ง และลดปริมาณขยะจากเศษอาหารและสิ่งปฏิกูล ประจำปี ๒๕๖๐ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากในทุกๆปีที่ผ่านมา ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน เมษายน จังหวัดเชียงใหม่มักจะประสบปัญหาหมอกควัน ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง เช่น ในพื้นที่เขตเมืองจะพบการเผาขยะในครัวเรือน เผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ เขตนอกเมืองจะมีการเผาป่า และเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เน้นย้ำห้ามเผาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลอย่างต่อเนื่องและหาแนวทางแก้ไขปัญหามาโดยตลอด โดยเทศบาลได้มีการบริการเก็บรวบรวมกิ่งไม้ใบไม้จากทุกชุมชน เพื่อนำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และยังมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ปุ๋ยและเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อรณรงค์และหาแนวทางให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขการจัดการขยะและลดการเผาในที่โล่ง เทศบาลนครเชียงใหม่จึงจัดฝึกอบรมขยายเครือข่ายการทำปุ๋ยหมักจากกิ่งไม้ใบไม้ครั้งนี้ เพื่อช่วยลดประมาณขยะและสิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมถึงกิ่งไม้ใบไม้ ที่มีในเขตชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วย ทั้งนี้ นายทัศนัย ยังกล่าวต่ออีกว่า ทางเทศบาลนครเชียงใหม่กำลังติดต่อผู้ค้าปุ๋ยที่ต้องการปุ๋ยจากกิ่งไม้ใบไม้ไปจำหน่าย หรือ ผู้ซื้อที่ต้องการซื้อปุ๋ยไปใช้ในการเกษตร ให้แก่ชุมชนที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเป็นไปตามสูตรมาตรฐาน
 
31 มีนาคม 2560 , 08:18 น. , อ่าน 161  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี