จังหวัดเชียงใหม่ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พร้อมด้วย พระเถรานุเถระ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดภาคเรียนในการศึกษาธรรมวินัย ห่างไกลยาเสพติด สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
ทั้งนี้ การบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการจัดต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดพิธีบรรพชาสามเณรดังกล่าว สำหรับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนในครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนเมตตาศึกษาในพระราชูปถัมภ์ และเยาวชนที่มีความสนใจ อายุตั้งแต่ 7 – 18 ปี จำนวน 168 คน เข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 12 เมษายน 2560 ซึ่งแบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 3 ภาคส่วน คือ ภาควิชาการ ภาคปฏิบัติฝึกปฏิบัติกรรมฐาน และภาคกิจกรรม มีการศึกษาพระธรรมในสถานที่ทางพระพุทธศาสนาต่าง ๆ
 
1 เมษายน 2560 , 18:57 น. , อ่าน 167  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย