สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย -เมียนมา

  
    สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมา พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน ขยายการค้าชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อขยายความสัมพันธ์ และโอกาสทางการค้าการลงทุนอย่างยั่งยืน.... คณะกรรมการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ไทย-เมียนมา ร่วมประชุมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ระหว่างไทย-เมียนมา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย - เมียนมา จุดผ่อนปรนช่องทางการค้ากิ่วผาวอก อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายความสัมพันธ์ และโอกาสทางการค้า การลงทุนอย่างยั่งยืนรองรับตลาดเศรษฐกิจ AEC และ CLMV ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวางแผนส่งเสริมการค้าของทั้งสองประเทศ เกิดความร่วมมือขององค์ที่เกี่ยวข้อง ในการสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศไทยและเมียนมาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มีชายแดนที่ติดต่อกับเมียนมา เป็นระยะทาง 227 กิโลเมตร มีช่องทางการค้าชายแดนกับเมียนมาในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อ.ฝาง แม่อาย ไชยปราการเชียงดาว และเวียงแหง มีจุดผ่อนปรนการค้า 3 จุด คือด่านหลักแต่ง อ.เวียงแหง ด่านกิ่วผาวอก อ.เชียงดาว และด่านบ้านสันต้นดู่ อ.แม่อาย ซึ่งจะสามารถกระจายสินค้าสู่ตอนกลาง และตอนในของเมียนมาที่พัฒนาเป็นการค้าผ่านแดนสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศทางด้านตะวันตก คือ อินเดียและบังคลาเทศ อีกด้วย
 
3 เมษายน 2560 , 16:28 น. , อ่าน 172  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด