สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ"

  
     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ในวันที่ 3 - 4 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิน ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ" ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการปราบการทุจริตคอร์รัปชัน ที่เน้นให้ความสำคัญกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่วนราชการในรูปแบบต่างๆ และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเป็นเครือข่ายในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตของประเทศ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ จึงจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคม ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายสื่อมวลชน ซึ่งครอบคลุมทุกสื่อ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ ของสื่อมวลชน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน อันได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน และเชียงใหม่ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ กรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กล่าวว่า จากการสำรวจผู้ประกอบการธุรกิจที่ทำงานกับภาครัฐ จะต้องจ่ายเงินพิเศษแก่ข้าราชการและนักการเมืองที่ทุจริต เพื่อให้ได้สัญญาจ้าง ตั้งแต่ปี 2553 – 2556 คิดเป็น 25-35 %เดือน มิถุนายน 2557 คิดเป็น 15-25% เดือน ธันวาคม 2557 คิดเป็น 5-15 %และจากปี 2558 ถึงปัจจุบัน มีอัตราเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 1-15 % การสัมมนาครั้งนี้ ยังมีหัวข้อการสัมมนาที่น่าสนใจหลายรายการ อาทิ “บทบาทสื่อมวลชนกับการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต” , "การบูรณาการความร่วมมือของภาคสื่อมวลชนกับกับภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต" , “กลไกในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารและการจัดทำแผนปฏิบัติการความร่วมมือการสื่อสารเพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต” และ “การสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตผ่านผ่านสื่อสังคมออนไลน์” ซึ่งการสัมมนาจะมีไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน นี้
 
3 เมษายน 2560 , 20:38 น. , อ่าน 163  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี