จังหวัดเชียงใหม่ ปิดการอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง รุ่นที่ 1 ปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ปิดการอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง รุ่นที่ 1 ปี 2560 เน้นเยาวชนเป็นต้นแบบและสร้างเครือข่ายเพื่อขยายผลสู่ความสามัคคีปรองดองในอนาคต นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรมโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคี และเสริมสร้างความปรองดอง รุ่นที่ 1 ปี2560 ณ หอพัก 700 ปี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนเกิดสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง อันจะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติต่อไปในอนาคต กิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินงานเป็นระยะเวลา 5 วัน มีเด็กและเยาวชนจาก 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 136 คน โดยผลลัพธ์จากการทำกิจกรรมร่วมกันของโครงการ คือ เด็กและเยาวชนเกิดความตระหนักในความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆร่วมกัน การมีส่วนร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพื่อสร้างสังคมปรองดอง และเข้มแข็งร่วมกันต่อไป นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ กล่าวให้โอวาทในการปิดกิจกรรมครั้งนี้ ว่า "ขอให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมกันขยายผลเพื่อเป็นแบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นต่อๆไปด้วย"
 
3 เมษายน 2560 , 20:41 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี