การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรด้วยนวัตกรรม ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

  
    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มุ่งพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เสริมสร้างงานบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดการประชุมสมาชิกชมรมผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 โดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งหารือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค รองรับการให้บริการลูกค้าในส่วนภูมิภาคให้ตรงตามความต้องการ และเสริมสร้างความรู้ เทคนิค แนวคิดใหม่ ๆ ให้กับสมาชิกชมรม เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ
ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ ให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการให้บริการ รวมถึงพัฒนาการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย พัฒนาระบบการจ่ายไฟฟ้าที่ชาญฉลาดมากขึ้น และการนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาเสริมประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ต้องใช้แนวทาง สานพลังประชารัฐ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ธนาคาร ประชาชน สถาบันศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริม SME และ Startup เพื่อขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมต้องมีโครงสร้างด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมที่มีคุณภาพ มีอินเตอร์เน็ตที่คลอบคลุมประชากรมากที่สุด เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
4 เมษายน 2560 , 15:36 น. , อ่าน 161  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย