ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการ ขับเคลื่อนท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.0

  
    ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มุ่งขับเคลื่อนท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.0 เน้นรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ภายหลังได้รับคะแนนความพึงพอใจสนามบินดีเด่นอันดับที่ 3 ของโลก ในกลุ่มผู้โดยสาร 5 -15 ล้านคน
ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นาวาอากาศเอกวิสูธ จันทนา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ “ขับเคลื่อนท่าอากาศยานเชียงใหม่ ด้วยนวัตกรรมท่าอากาศยานเชียงใหม่ 4.0” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานเชียงใหม่ หลังจากที่ในปี 2559 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับคะแนนความพึงพอใจจากผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ เป็นอันดับที่ 3 ในประเภทกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการ 5-15 ล้านคนต่อปี จากทั้งหมด 82 ท่าอากาศยาน ที่เข้าร่วมโครงการจัดอันดับท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลก (Airport Service Quality Program: ASQ) ซึ่งจัดโดยสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airports Council International: ACI) หรือ ACI
ในการนี้ ACI ได้ทำการสำรวจคะแนนความพึงพอใจของผู้โดยสารที่ใช้ท่าอากาศยานต่างๆ ด้วยแบบสอบถามมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกใน 34 หัวข้อ เช่น บรรยากาศโดยรวม ความสุภาพและความเต็มใจช่วยเหลือของพนักงานในส่วนต่าง ๆ ความเชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย การตรวจคนเข้าเมือง ร้านค้า ร้านอาหาร และความสะอาด เป็นต้น เพื่อดำเนินการประมวลผลและจัดทำรายงานผลคะแนน และอันดับ ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้รับคะแนนความพึงพอใจเป็นอันดับที่ 3 ในประเภทกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารใช้บริการ 5-15 ล้านคนต่อปี
ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการดียิ่งขึ้น ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จึงได้จัดประกวดแบบเชิงแนวความคิด เพื่อพัฒนางานบริการ โดยให้ระบุประเด็นและบริบทของความคิดอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจง พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางแก้ไข หรือจัดการกับประเด็นขบคิดดังกล่าว โดยไม่จำกัดเทคนิคและรูปแบบการนำเสนอความคิด แนวคิดที่ชนะเลิศจะได้รับรางวัลเงินสด 20,000.- บาท สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 
4 เมษายน 2560 , 16:12 น. , อ่าน 174  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย