สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เร่งขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

  
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 มุ่งเน้นกำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ
ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และสถานศึกษาในสังกัด เข้าใจในเป้าหมายพร้อมวัตถุประสงค์ของนโยบายและสามารถจัดทำแผนปฏิบัติได้สอดคล้องกับนโยบาย สามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บังเกิดประสิทธิผลต่อการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติ สร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนนโยบาย โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด พร้อมครูวิชาการ เข้าร่วมกว่า 180 คน
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นรากฐานของการศึกษาของเด็กไทย การนำนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ต้องมีความชัดเจนในเรื่ององค์ประกอบของนโยบายอย่างถูกต้อง เพราะต้องนำไปจัดทำแผนปฏิบัติการได้ง่ายขึ้น ซึ่งการจัดทำแผนนั้น ต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทาง เป้าหมาย วิธีการดำเนินงาน ที่จะทำให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยการนำนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
ทั้งนี้ การนำโยบายไปสู่การปฏิบัติ เป็นกระบวนการขององค์กรที่จะนำนโยบายที่มีไปสู่การปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่สุด
 
4 เมษายน 2560 , 18:07 น. , อ่าน 170  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย