จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 เพื่อเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาภัยแล้งที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเบื้องต้นได้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ รายงานการผลิตฝนหลวงที่ผ่านมาและแผนการผลิตฝนหลวงในระยะถัดไป สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ รายงานปริมาณน้ำในเขื่อนที่เป็นพื้นที่แหล่งน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ปัจจุบันและปริมาณการใช้น้ำประปาของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลกระทบต่อสถานการณ์ภัยแล้งกับผลิตผลทางการเกษตรในปีที่ผ่านมาและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปีนี้ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนในการจัดการระบบน้ำและแผนแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยในขณะนี้ มีอำเภอที่เตรียมเสนอประกาศพื้นที่ภัยแล้งแล้ว 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกัลยาณิวัฒนา และอำเภอพร้าว ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้เป็นอย่างมาก จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และให้ประชาสัมพันธ์รณรงค์เน้นย้ำให้ประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย
 
4 เมษายน 2560 , 18:51 น. , อ่าน 166  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี