สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสีย

  
    สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสียแก่ทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสียแก่ทุกภาคส่วน เน้นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการประหยัดพลังงานตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2560 โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้แก๊สชีวภาพจากเศษอาหารหรือมูลสัตว์ เพื่อลดรายจ่ายการใช้แก๊สหุงต้มในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีสำหรับการเกษตร เนื่องจากการทำปุ๋ยอินทรีย์จากการหมักมูลสัตว์ไปใช้กับพื้นที่การเกษตร อันจะเป็นการช่วยบรรเทารายจ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง และสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การใช้พลังงานทดแทนจากของเหลือใช้หรือของเสีย นอกจากจะเป็นการลดรายจ่ายแล้ว ยังถือเป็นการช่วยบริหารจัดการขยะ เศษอาหาร มูลสัตว์ หรือขยะอินทรีย์ และช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศเนื่องจากลิ่นเน่าของเศษอาหารและมูลสัตว์อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการติดตามผลการดำเนินงาน จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง
 
4 เมษายน 2560 , 18:53 น. , อ่าน 161  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี