จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองเพิ่มเติม ให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นอย่างครบถ้วน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสร้างความสามัคคีปรองดองเพิ่มเติมให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน ระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มประชาสังคม เพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย
ที่ห้องประชุม 5 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมให้ครบทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มผู้นำชุมชน ผู้นำจิตวิญญาณ ชาวบ้านทั่วไป กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน และกลุ่มประชาสังคม ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 20 คน เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ใน 10 ประเด็นที่กำหนด ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านความเหลื่อมล้ำการครอบครองที่ดินทำกินของเกษตรกร และการบริหารจัดการน้ำ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในการนี้ ผู้เข้าร่วมเวทีสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยภาครัฐมีหน้าที่รับฟังและจดบันทึกความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เท่านั้น โดยจังหวัดเชียงใหม่จะได้รวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ รายงานให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นที่ได้จากการนำเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง โดยก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดเวทีไปแล้ว 6 ครั้ง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมหลากหลาย เพื่อให้การดำเนินการครอบคลุมทุกกลุ่ม ทุกสาขาอาชีพ ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อย่างครบถ้วน เพื่อให้การปฏิรูปและการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นไปตามโรดแม็ปที่กำหนด จึงดำเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในครั้งนี้
 
5 เมษายน 2560 , 15:13 น. , อ่าน 229  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย