จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

  
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่ และได้ทบทวนความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลด้านสุขภาพ รวมทั้งได้รับการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุอย่างทันท่วงที และสร้างเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มแข็ง รวมถึงเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินจากโรงพยาบาลทุกแห่ง หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทุกระดับทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ประธานมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยทุกแห่ง กว่า 350 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้
ทางด้านนายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การเกิดอุบัติเหตุและภัยพิบัติต่าง ๆ ในปัจจุบัน มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ทำให้จำนวนการเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนทั้งจากโรค จากอุบัติเหตุและภัยต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มดำเนินการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ปี พ.ศ 2547 โดยจัดตั้งสำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการโรงพยาบาลนครพิงค์ ซึ่งมีการบริหารงานภายใต้คณะอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันมีหน่วยปฏิบัติการของโรงพยาบาล 39 หน่วย, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 153 หน่วย, มูลนิธิ สมาคม 16 หน่วย รวมทั้งสิ้น 208 หน่วย มีการให้บริการผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุเฉลี่ย 3,218ครั้ง/เดือน
 
5 เมษายน 2560 , 19:32 น. , อ่าน 179  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย