กระทรวงศึกษาธิการ เร่งดำเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเทอม

  
     ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคพร้อมเร่งดำเนินการให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการชี้แจงและทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องของกรอบแนวทางการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ การมอบอำนาจและการแบ่งงาน ตลอดจนโครงสร้างต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานและการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ของรัฐบาล และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ที่จะส่งผลให้การปฏิรูปการศึกษาในยุคนี้เกิดผลโดยตรงต่อครูและผู้เรียนอย่างชัดเจน ภายใต้การบริหารจัดการการทำงานระดับพื้นที่ตามโครงสร้าง ตามหลักกฎหมาย และคำนึงถึงความเป็นมนุษย์เป็นหลัก โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบภารกิจที่ส่วนภูมิภาคจะต้องดำเนินการต่อ ใน 4 เรื่องหลัก คือ ที่ตั้งถาวรของ สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร, การสรรหาหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งระดับภาคและระดับจังหวัด, การทยอยการมอบอำนาจ การโอนงาน โอนภารกิจ ตลอดจนการโอนบุคลากร โอนงาน เกลี่ยบุคลากร ในช่วงเวลาต่างๆ และ การสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภายในองค์กร การทำความเข้าใจกับนักเรียนนักศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดต่อตัวผู้เรียนด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ก่อนการเปิดภาคเรียน
 
5 เมษายน 2560 , 19:32 น. , อ่าน 187  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี