ม.ราชภัฏเชียงใหม่ โชว์ผลงานนักศึกษาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0

  
    ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดนิทรรศการการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up Applied Art Thesis Exhibition 2017” เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดรับกับการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up Applied Art Thesis Exhibition 2017” ที่จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ จำนวน 35 คน รวมทั้งสิ้นกว่า 100 ผลงาน เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน และเป็นการสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบด้านสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์โฆษณา และการสร้างสรรค์ออกแบบประยุกต์ศิลป์รูปแบบต่างๆ ให้แพร่หลายมากขึ้น สอดรับการเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ และสอดคล้องกับการแนวทางการพัฒนาประเทศ ไปสู่การเสริมสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในแผนการพัฒนาประเทศ ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งการจัดแสดงผลงานครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวให้คำแนะนำและสร้างแรงผลักดัน แก่นักศึกษาที่นำผลงานมาจัดแสดง ให้มีความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆอยู่เสมอ พร้อมทั้งศึกษาข้อมูลความต้องการของตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่นิยมตามความต้องการของผู้บริโภคด้วย
 
8 เมษายน 2560 , 20:15 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี