ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เผยปริมาณจุด Hotspot ลดลง ย้ำสาธารณสุขเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยง

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เผยค่า PM 10 ลดลงอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยปริมาณจุด Hotsport ลดลงกว่า 200 จุด โดยเน้นย้ำการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ทั้งเด็ก สตรี มีครรภ์ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระวังเรื่องสุขภาพ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวในรายการผู้ว่าพบประชาชนว่า สำหรับสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เกิดฝนตกหลายพื้นที่ ส่งผลให้ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐาน 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่สถานีสุเทพ มีค่า PM 10 สูงสุดอยู่ที่ 51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 13 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี และในส่วนห้วงเวลาสะสมของการเกิดจุด Hotspot ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่มีจุด Hotspot ทั้งสิ้น 687 จุด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน ในปี2559 ที่มีจุด Hotspot ทั้งสิ้น 914 จุด จึงถือว่ามีปริมาณน้อยกว่าถึง 227 จุด ส่วนการบังการบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันหมอกควันและไฟป่า มีการดำเนินคดี 11 คดี เป็น พรบ.สาธารณสุข 7 คดี พรบ.ป่าไม้ 4 คดี และคดีล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นคดีของนายตา อินเป็ง กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ สำหรับการคาดการณ์ลักษณะอากาศทั่วไป คาดว่าจะเกิดฝนขึ้นก่อนช่วงสงกรานต์ ประมาณวันที่ 11 -12 เมษายน 2560 นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ทั้งเด็ก สตรี มีครรภ์ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ โดยฝากให้มีหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ถึงความเสี่ยง ในเรื่องสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชนด้วย
 
9 เมษายน 2560 , 21:01 น. , อ่าน 175  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี