มัสยิดเชียงใหม่ จัดอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน “ฉันคือใคร?”ครั้งที่ 14

  
    มัสยิดจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 เน้นเด็กและเยาวชนมุสลิมรู้จักบทบทหน้าที่ของตนเองมีคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนา และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่มัสยิดเฮดายาตุลอิสลามบ้านฮ่อ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 6-15 ปีจำนวนรวมทั้งสิ้น 250 คน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเด็กและเยาวชนจากการดูแลของ 4 มัสยิด จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มัสยิดอัลญาเมี๊ยะ(ช้างคลาน) , มัสยิดดุนนูร (ช้างเผือก) , มัสยิดอัตตักกวา(สันป่าข่อย) และมัสยิดเฮดายาตุลอิสลามบ้านฮ่อ สมัครเข้ามาร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้ นางอมรา นาวารวงศ์ ทีมวิชาการค่ายศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน กล่าวว่า โครงการค่ายอบรมศาสนาและจริยธรรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดูร้อน จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนมุสลิม ตระหนักถึงความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นมุสลิม ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความเข้าใจถ่องแท้ในด้านคุณธรรม จริยธรรม ตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม พร้อมทั้งส่งเสริมและกระตุ้น ให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวัน และมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เกิดความรักในสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมไปถึงการปฏิบัติตนให้เหมาะสมในยุคโซเชียล และสามารถดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างดีด้วย โดยกิจกรรมอบรมครั้งนี้จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 – 16 เมษายน 2560 เป็นระยะเวลา 6 วัน โดยทีมวิทยากรเป็นผู้รู้ทางศาสนาอิสลาม นำโดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ นาวารวงศ์ อาจารย์พิเศษ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์จากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมตลอดระยะเวลา 6 วัน
 
11 เมษายน 2560 , 15:56 น. , อ่าน 188  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี