รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพร้อมกันทั้งระบบในคราวเดียว

  
     นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในการประชุมสัมมนาวิชาการประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เรื่องสี่ปีซ่อม สี่ปีสร้าง กับอุดมศึกษาไทย ณ โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่าตั้งแต่ปฏิรูปการศึกษามาถึงปัจจุบัน 3-4 ปี เสียเวลาไปกับการปรับโครงสร้างและออกกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการออกมาใหม่กว่า 50 ฉบับ ขณะที่พบว่ามหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ ในการปฏิรูปการศึกษานั้นเน้นให้มีการดูแลคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาครูให้สามารถสอนในวิชาที่ขาดแคลน ให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น ไม่ใช่ระบบท่องจำ ขณะที่มหาวิทยาลัยเองมีความอิสระในการบริหาร แต่ก็ต้องมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสังคมและประเทศอย่างเป็นระบบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงกรณีการโอนเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยจ่ายผ่านเด็กโดยตรง นั้นในวันที่ 31 สิงหาคม นี้จะมีการประชุมพิจารณางบประมาณปี 2549 และการจ่ายเงินยังคงเป็นระบบเดิมส่วนใหญ่และระบบใหม่บางส่วนเนื่องจากไม่สามารถทำพร้อมกันทั้งระบบในคราวเดียวได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้พูดถึงระบบรับเด็กเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาในระบบ Admission ซึ่งเป็นระบบใหม่ หลักการสำคัญนั้นมหาวิทยาลัยต้องไม่ออกข้อสอบนอกหลักสูตร เพราะระบบเอ็นทรานซ์ที่ผ่านมาเด็กต้องไปเรียนพิเศษในโรงเรียนกวดวิชา ซึ่งไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานที่กำหนด ทั้งนี้จะมีการพูดคุยกันถึงระบบดังกล่าวโดยเชิญตัวแทนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ร่วมกำหนดมาตรฐานก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่