จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอาเซียน แก่บุคลากรฝ่ายปกครอง รองรับประชาคมอาเซียน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เร่งดำเนินการฝึกอบรมภาษาอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับบริบทการเป็นประชาคมอาเซียน
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอาเซียนเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาพม่า ภาษาไทใหญ่ ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ แก่บุคลากรฝ่ายปกครอง พัฒนาประสิทธิผล และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอชายแดน รองรับบริบทการเป็นประชาคมอาเซียน และรองรับแผนแม่บทกรมการปกครองต่อประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่กำหนดให้ที่ทำการปกครองจังหวัดในพื้นที่ชายแดน 22 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาทักษะภาษาประเทศเพื่อนบ้านให้แก่บุคลากรในสังกัด ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจาก 25 อำเภอ จำนวน 32 คน ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยปัจจุบันอาเซียน มีสมาชิก 10 ประเทศ และ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน เห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน ประกอบไปด้วย 3 เสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ทุกภาคส่วนรวมถึงหน่วยงานภาครัฐต้องมีการปรับตัวและพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับบริบทการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การฝึกอบรมภาษาอาเซียน กำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 1 รุ่น มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 4 วัน ในระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 และระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
19 สิงหาคม 2560 , 12:17 น. , อ่าน 146  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย