จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมพระสังฆาธิการ โดยมีคณะสงฆ์ธรรมยุตจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมหารือข้อปฏิบัติตามหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อป้องกัน และแก้ไขไม่ให้เกิดความเสื่อมในพระพุทธศาสนา ขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนให้คงอยู่ตลอดไป
ที่ห้องประชุมโรงแรมกรีนแลค รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ พระเดชพระคุณพระพรหมเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการ โดยมี เจ้าคณะภาค 4 ภาค 5 ภาค 6 และภาค 7 ฝ่ายธรรมยุต รวมทั้งคณะสงฆ์ธรรมยุตจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน กว่า 300 รูป เข้าร่วมประชุม โดยมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ฝ่ายธรรมยุต จัดขึ้น เพื่อปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม และตามจารีต ประเพณี ของคณะธรรมยุต เป็นการปลุกขวัญ และกำลังใจ ให้คณะสงฆ์ได้มีความสมัครสมาน สามัคคี รู้จักคุ้นเคย และมีจิตสำนึกในการที่จะพัฒนาองค์กรของคณะสงฆ์ ให้เจริญรุ่งเรือง พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเผยแพร่พระพุทธศาสนาตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
การประชุมคณะสงฆ์ และโครงการพระผู้นำชุมชน (พระสังฆาธิการ) ในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการดำเนินตามหลักการ “อะปะริหานิยะธรรม” ตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นข้อปฏิบัติไม่ให้เกิดความเสื่อมในหมู่คณะ เป็นหลักธรรม คำสอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสั่งสอน ซึ่งมีหลักการสำคัญ คือ ให้หมั่นประชุม พูดคุย ปรึกษาหารือกันเป็นประจำ และทำกิจของส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียง เนื่องจากจะช่วยป้องกัน แก้ไขความเสื่อมหรืออันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาและแก่คณะสงฆ์ อีกทั้งยังจะส่งผลให้พระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ดำรงอยู่อย่างมั่นคงตลอดไป
 
19 สิงหาคม 2560 , 16:25 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย