กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวคุณภาพมาตรฐาน ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวเชื่อมโยงตลาดการค้าข้าวด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัย ยกระดับสินค้าข้าวให้ได้มาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ที่จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมพลังจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เชื่อมโยงตลาดการค้าข้าวด้วยผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัย/ข้าวอินทรีย์ ให้สามารถสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ผลิตถึงผู้บริโภค พร้อมสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพสินค้าข้าวให้กับผู้บริโภคทั้งภายในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ที่บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 3 หน้าลิฟท์แก้ว ห้างเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าข้าวในครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างมากจากประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพ เน้นการบริโภคสินค้าปลอดสารเคมี สินค้าปลอดภัย รวมถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้แทนกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน จากจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน นำผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายทั้ง ข้าวเหนียวและข้าวจ้าว ข้าวขาว ข้าวกล้อง และข้าวสี ได้แก่ ข้าวไรท์เบอรี่ และข้าวทับทิมชุมแพ เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ผู้ซื้อ และผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ โครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับสินค้าข้าวเพื่อให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม มีพื้นที่ดำเนินการในจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรจากการใช้สารเคมีไปสู่กระบวนการผลิตข้าวปลอดภัย นำไปสู่การสร้างมูลค่า สร้างคุณค่าให้กับสินค้าข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โรงสีข้าว ผู้บริโภคที่ใส่ใจคุณภาพให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 2,520 ราย มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ 4,040 ไร่
 
20 สิงหาคม 2560 , 16:35 น. , อ่าน 152  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย