องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ร่วมกับ 4 เทศบาลนำร่อง ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นำร่องลงนามบันทึกความร่วมมือกับ 4 เทศบาลนคร นำร่องภายใต้ โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองในระดับท้องถิ่น ที่จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นำร่องจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ โครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำผ่านระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองในระดับท้องถิ่นของประเทศไทยให้มุ่งหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยโครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือที่ช่วยเมืองลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน และเตรียมเทศบาลให้เป็นสังคมที่มีความพร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ รวมถึงเป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวว่า โครงการนี้ เกิดจากความร่วมมือขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับเทศบาลทั้ง 4 แห่ง พัฒนาโครงการขึ้นมาโดยเน้นเรื่องของการดำเนินและปฏิบัติได้จริง สามารถทำให้เมืองทั้ง 4 แห่ง ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้จริง และมีการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ 1 แสน 7 หมื่น 7 พัน ตัน ต่อปี
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 และสิ้นสุดในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ต้องสามารถประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานได้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเมืองนำร่องทั้ง 4 เมือง จะสามารถนำบทเรียน ประสบการณ์และผลสำเร็จจากการพัฒนาภายใต้โครงการ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ ทั้งในประเทศและในภูมิภาค
 
22 สิงหาคม 2560 , 19:46 น. , อ่าน 178  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย