กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่กระตุ้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเกษตรตาม นโยบายของรัฐ

  
    รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพ และงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรปี 2560 เน้นกระตุ้นการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง หวังช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรปี 2560 ที่ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศกพ.) และแปลงใหญ่ลำไยคุณภาพ หมู่ที่ 7 ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้ความสำคัญงานนโยบายภาครัฐและยึดเป็นภารกิจเร่งรัดที่จะต้องดำเนินการ เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ การใช้ Agri-Map การผลิตสินค้ามาตรฐานและส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ได้ผลผลิตที่มีมาตรฐาน มีตลาดรองรับ ลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 20 และ เพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ 20 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และภูมิใจในอาชีพเกษตรกร อันจะส่งผลให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขและภูมิใจในอาชีพการเกษตรด้วย ทั้งนี้ ภายในงาน จัดให้มีการเสวนาและแถลงการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรและสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตรปี 2560 เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของตลาด ตามนโยบายภาครัฐ ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกิจกรรมนิทรรศการนำเสนอผลงาน ของกลุ่มเกษตรกรโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรนำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายจำนวนมาก อาทิ พืชผักนานาชนิด ผลไม้ ข้าวกล้องคุณภาพ เห็ด ลำไยสด และลำไยอบแห้ง เป็นต้น
 
25 สิงหาคม 2560 , 15:44 น. , อ่าน 141  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี