จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง”

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เตรียมจัดรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” พัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบและแจ้งเบาะแส
นายธวัช พันมา ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร การทุจริตในพื้นที่เป้าหมาย โดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ กิจกรรมการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม โดยในวันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตภาครัฐ และภาคีเครือข่าย เพื่อมอบนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ในการป้องกันและปราบปราบปัญหาทุจริต ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และกิจกรรมที่ 2 วันที่ 5 กันยายน 2560 จะมีการเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่าย โดยจะเริ่มเดินขบวนจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไปยังโรงแรม ดิเอ็มเพลสเชียงใหม่ และกิจกรรมการเสวนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านทุจริตแนวคิด “เชียงใหม่ไม่โกง” เสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติราชการให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกในการดำรงชีวิตในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตอันจะเป็นภูมิคุ้มกันอย่างเข้มแข็งในการปฏิบัติราชการ
 
27 สิงหาคม 2560 , 16:02 น. , อ่าน 156  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย