เชียงใหม่ จัดสัมมนาวางแผนการจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ หวังยุติภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติภายในปี 2567

  
    กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการจัดการปัญหาสถานะบุคคลและสัญชาติ หวังแก้ไขและยุติปัญหาภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายในปี 2567 ที่ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาสถานะและสัญชาติ ที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างศักยภาพความเข้าใจในหลักกฎหมายสัญชาติ ตลอดจนแนวทางการดำเนินการที่ถูกต้อง รวมถึงเสริมสร้างทัศนคติที่ดีด้านการทำงานเกี่ยวกับสถานะบุคคลและสัญชาติ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรภาคประชาชนที่ทำงานเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติ เพื่อให้เกิดการดำเนินการที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนกระบวนการแก้ไขปัญหา อีกทั้ง จะทำให้ภาครัฐและภาคประชาชน ที่ทำงานในด้านสถานะบุคคล ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ปัญหาร่วมกัน และสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคคลที่อยู่ในภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ กว่า 1 หมื่นราย โดยที่ผ่านมาได้รับการแก้ไขปัญหาให้เป็นผู้ที่มีสัญชาติไปแล้ว กว่า 4 พันราย ในส่วนที่เหลือจังหวัดเชียงใหม่ และ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) ได้เร่งดำเนินการด้วยความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อยุติปัญหาภาวะไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ภายในปี 2567 ต่อไป
 
29 สิงหาคม 2560 , 12:13 น. , อ่าน 126  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี