จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม บูรณาการทุกภาคส่วน

  
    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายแนวร่วมจากทุกภาคส่วน ตามแนวทางประชารัฐ
ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ คำทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการรณรงค์จัดการขยะโดยการมีส่วนทุกภาคส่วน เพื่อสร้างเครือข่ายแนวร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง การจัดการของเสียเพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดโดยรวม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ ในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์จัดการขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ที่เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานสั้นใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งและมีอายุการสลายยาเป็นเหตุให้มีปริมาณขยะมากขึ้น
ทั้งนี้ ปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย เป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่มีการขยายตัวของเมืองสูงตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทำให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดรูปแบบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการเกิดขยะมูลฝอยจนถึงการกำจัดขั้นสุดท้าย รวมทั้งลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องนำไปกำจัดให้เหลือที่สุด
 
29 สิงหาคม 2560 , 15:08 น. , อ่าน 129  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย