จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล Smart City Asia Pacific Awards ประจำปี 2560

  
    จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัล Smart City Asia Pacific Award ประจำปี 2560 ในสาขาการใช้งานที่ดินและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยคัดเลือกจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกยกเว้นประเทศญี่ปุ่น ที่มีการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City
นายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า บริษัทไอดีซี ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก ได้ประกาศผลโครงการที่ได้รับรางวัล Smart City Asia Pacific Awards (SCAPA) ประจำปีพ.ศ. 2560 โดยคัดเลือกจากโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ “สมาร์ทซิตี้” ที่ได้ดำเนินการในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่ไอดีซีมอบรางวัลนี้ ให้กับหน่วยงานที่เป็นหลักสำคัญในการดำเนินโครงการสมาร์ทซิตี้ที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ในปีพ.ศ. 2560 มีโครงการที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้งหมด 150 โครงการ มีโครงการได้รับรางวัลในสาขาต่าง ๆ ใน 14 สาขา รวม 18 โครงการ ซึ่งทุกโครงการได้รับการประเมินประสิทธิภาพและความเป็นเลิศอย่างเข้มงวด 6 ขั้นตอน ทั้งจากนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมของไอดีซีทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก สภาที่ปรึกษาระหว่างประเทศ และจากการลงคะแนนเสียงของประชาชนทั่วไป จนได้ผู้ชนะในสาขาต่าง ๆ สำหรับประเทศไทยมี 2 โครงการที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย คือ โครงการภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ ได้รับการเสนอชื่อในสาขาคมนาคม (Transportation) และโครงการเชียงใหม่สมาร์ทซิตี้ เกษตรอัจฉริยะ เพื่อสร้างจังหวัดต้นแบบของการสร้างนวัตกรรม มีเป้าหมายสนับสนุนการทำเกษตรอัจฉริยะ ลดมลพิษทางอากาศ สนับสนุนการท่องเที่ยว และพัฒนาจังหวัดและสังคมอย่างยั่งยืน ด้วยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้งาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา “ระบบนิเวศน์ หรือ Ecosystem” ที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาภาคเกษตรกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในสาขาการใช้งานที่ดินและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (Land Used and Environmental Management) และได้รับคะแนนสูงที่สุดในสาขาดังกล่าว
ทั้งนี้ รายละเอียดและกรณีศึกษาของโครงการสมาร์ทซิตี้ 18 โครงการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จะได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน IDC Government Insights Smart City Development Index for 2016 – 2017
 
29 สิงหาคม 2560 , 15:09 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย