เชียงใหม่ หนุนโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา หวังกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

  
    สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เชียงใหม่ เฟรชมิลค์ จำกัด และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดการประชาสัมพันธ์ โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา พร้อมศึกษาดูงานขั้นตอนการผลิตและการจัดจำหน่ายจากสถานที่จริง หวังกระตุ้นให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์ เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 ถึง 2560 เพื่อการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกผู้ผลิตน้ำนมดิบคุณภาพสูง ผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กว่า 300 ราย โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด แต่เนื่องจากเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนม ในกลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่างน้ำนมดิบทั่วไปกับน้ำนมดิบที่มีคุณภาพสูง ขั้นตอนการผลิตนมอย่างไรให้มีคุณสูง ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 เชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการดำเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำนมโคคุณภาพสูงล้านนา เชื่อมโยงสู่การตลาดประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนต่างๆตลอดการผลิต และสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ สนับสนุนด้านการตลาด โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อยกระดับน้ำนมคุณภาพสูงที่ผลิตในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ถึงปลายทาง ให้เป็นน้ำนมที่ดีที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานฟาร์มโคนมของผู้ประกอบการนำร่อง โครงการนมคุณภาพสูงล้านนา ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการรับรองมาตรฐานนมคุณภาพสูงล้านนาทุกองค์ประกอบ ได้แก่ การจัดการด้านอาหารเลี้ยงโคนมและสิ่งแวดล้อม การบรรยายเกี่ยวกับที่มา กฎเกณฑ์ ข้อกำหนด แนวคิด ข้อคิดเห็น และโอกาสในการเข้าร่วมโครงการนมคุณภาพสูงล้านนา กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผลิตภัณฑ์จากน้ำนมโคคุณภาพสูง และเยี่ยมชมศึกษาดูงานร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมคุณภาพสูงล้านนา เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวในทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างละเอียด อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพ สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคเหนือได้ในอนาคต
 
30 สิงหาคม 2560 , 18:32 น. , อ่าน 150  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี