เชียงใหม่ แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมผนึกกำลังกวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้น

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเครือข่ายการปราบปรามยาเสพติด แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเดินหน้าผนึกกำลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและเข้มงวด ที่ ห้องนพเก้า ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเครือข่ายการปราบปรามยาเสพติด แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ พร้อมด้วยองค์กร ภาคี เครือข่าย ร่วมแถลงในส่วนต่างๆ ของการดำเนินการ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และติดตามตรวจยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด ลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในพื้นที่ และการบูรณาการโครงการเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไข ปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน อาทิ โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการ TO BE NUMBER ONE โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด(จัดระเบียบสังคม) รวมถึงโครงการบำบัด ฟื้นฟู รักษา ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู่สังคม และลดปัญหายาเสพติดในภาพรวมอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น นางปรียภรณ์ สีหะกุลัง ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ในการเข้าไปร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งปัจจุบันมีกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 2,126 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และการดำเนินงานตามคำร้องเรียนของประชาชน ผ่านสายด่วน 1386 ที่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงและขยายผลสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ร้อยละ 95 ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่และภาคีเครือข่าย จะได้ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่มีความปลอดภัยจากยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
 
4 กันยายน 2560 , 17:46 น. , อ่าน 159  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี