สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งแรกในส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งแรก ในส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จังหวัดเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้แก่เยาวชน มุ่งเน้นความรู้ด้านจรวด ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่บุคลากรของ สทป. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มุ่งหวังให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับปี 2560 ค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรก ที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการในกรอบของ MOA บันทึกข้อตกลงจัดค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 ซึ่งกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ที่ตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา สามารถสร้างความรู้ความสนใจด้านจรวดในหมู่เยาวชนได้เป็นจำนวนมาก เพื่อตอบสนองเป้าหมายการส่งเสริมให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และ การพัฒนาจรวดประดิษฐ์เป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขึ้น
ทั้งนี้ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ จัดอบรมความรู้ด้านจรวด ที่ครอบคลุมทั้งความรู้ด้านฟิสิกส์ อากาศพลศาสตร์ การออกแบบและการสร้างจรวดประดิษฐ์ และความรู้ด้านปฏิกิริยาสารเคมี การพัฒนาดินขับจรวด และสาระความรู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เยาวชนนำความรู้ไปพัฒนาสร้างจรวดประดิษฐ์ขนาดเล็ก และจัดให้มีการแข่งขันผลงานการประดิษฐ์จรวดขนาดเล็กที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบที่สุด โดยจัดการยิงทดสอบผลการทำงานทั้งจรวดและการออกแบบเพื่อชิงเงินรางวัล และเก็บรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลงานนวัตกรรมต่อไป
 
4 กันยายน 2560 , 18:55 น. , อ่าน 162  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย