ชาวเชียงใหม่ ผนึกกำลังรณรงค์ต่อต้านทุจริต “เชียงใหม่ไม่โกง”

  
    ประชาชนชาวเชียงใหม่ รวมพลังรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต “เชียงใหม่ไม่โกง” เน้นกระตุ้นจิตสำนึกในการช่วยกันสอดส่องดูแล และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำทุจริต ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต "เชียงใหม่ไม่โกง" ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ในการปฏิบัติราชการให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับองค์กร ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมรณรงค์และสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต "เชียงใหม่ไม่โกง" ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2560 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมสอดส่องดูแลและแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการกระทำทุจริตคอรัปชั่นของประชาชนชาวเชียงใหม่ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น ที่มีต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนด้วย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ และภาคีเครือข่าย โดยมีหน่วยงานงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา ภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริตภาครัฐ และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน การเดินขบวนเริ่มจากลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ผ่านบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ไปยังโรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และเข้าร่วมเสวนาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการต่อต้านการทุจริต “เชียงใหม่ไม่โกง” พร้อมรับฟังเทศน์จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต พระนักเทศน์ชื่อดัง ในหัวข้อ "ต่อต้านการทุจริตต้องสร้างจากจิตภายใน" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและสามารถนำธรรมมะที่ได้รับฟังไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ในการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ต่อไป
 
5 กันยายน 2560 , 14:48 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี