สปข. 3 เชียงใหม่ จัดโครงการ พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เร่งขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ที่สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายภูมิสิทธิ์ ขันตยานุกูลกิจ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา "พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความสำคัญของเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์กับการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2560 โดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนา จะได้รับความรู้ ความเข้าใจตามแนวทางการสร้างการรับรู้ของรัฐบาลเกิดทักษะในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ เพื่อขยายผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต โดยมี ผู้จัดรายการวิทยุ เครือข่าย อป.มช. ผู้ดูแลหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวในตอนหนึ่งของการบรรยายพิเศษว่า กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมที่จะเป็นเครือข่ายที่จะนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน จากทุกภาคส่วน ขยายผลไปสู่พี่น้องประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ เพียงพอ พร้อมทั้งน้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานที่ว่า เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นำไปปรับใช้ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
การจัดสัมมนา “พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง “ของดีที่บ้านฉัน” รับฟังหลักแนวคิดตามยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5 ด้าน จากปราชญ์ท้องถิ่น ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และการระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสาร และการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ในชุมชน เพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ ตามแนวทาง ON – AIR - ON LINE - ON GROUND อีกด้วย
 
5 กันยายน 2560 , 15:27 น. , อ่าน 156  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย