พช.เชียงใหม่ เชิญชวนท่องเที่ยวแบบพอเพียง "เชียงใหม่ ๑๐ อำเภอ ๑๐หมู่บ้าน ต้องแอ่ว"

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าว "เชียงใหม่ ๑๐ อำเภอ ๑๐หมู่บ้าน ต้องแอ่ว" หวังให้เกิดกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และกระตุ้นการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ที่ ห้องภูมิระพี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว "เชียงใหม่ ๑๐ อำเภอ ๑๐หมู่บ้าน ต้องแอ่ว" โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบขานรับนโยบายของรัฐบาล ที่กำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พ.ศ. 2557-2560) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบ พร้อมปรับเปลี่ยนการดำเนินงานของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับชุมชนให้สามารถดำเนินงานสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชดำริได้อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ เป็นกิจกรรมที่นำศักยภาพที่มีอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่มีอยู่ใน ๑๐ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านโป่งสามัคคี อ.ดอยสะเก็ด บ้านพระบาทสี่รอย อ.แม่ริม บ้านป่าแดด อ.แม่แจ่ม บ้านหัวทุ่ง อ.เชียงดาว บ้านสันทรายต้นกอก อ.เมืองเชียงใหม่ บ้านโป่งกว๋าว อ.สะเมิง บ้านแม่เลา อ.แม่แตง บ้านวัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา บ้านดอนเปา อ.แม่วาง และบ้านสันติสุข อ.ดอยหล่อ มานำเสนอสู่สายตาของนักท่องเที่ยว เพื่อช่วยกระตุ้นกระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ของการเป็นเมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ร่วมตามรอยพระราชปณิธาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการท่องเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ๑๐ อำเภอ ๑๐หมู่บ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ได้ทุกฤดูกาล สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางการท่องเที่ยวได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2647 ในวันและเวลาราชการ
 
6 กันยายน 2560 , 14:50 น. , อ่าน 180  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี