จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจ ขจัดภัยจากขยะอันตราย”

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจ ขจัดภัยจากขยะอันตราย” พัฒนาแผนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม เพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่
ที่สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ประชาร่วมใจ ขจัดภัยจากขยะอันตราย” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อวางรากฐานที่ดีในการพัฒนาระบบการจัดการขยะอันตราย เพิ่มคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของเมือง รวมถึงการส่งเสริมเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ทำให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดกิจกรรม และปล่อยคาราวานรถขนขยะอันตรายเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีที่โรงงานกำจัดขยะอันตรายที่จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและประชากร ส่งผลต่อปริมาณขยะทั่วไป รวมถึงขยะอันตราย ต่อคนต่อวันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี จึงจำเป็นต้องเร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อพัฒนาแนวคิดสู่การปฏิบัติการ และต่อยอดพัฒนาระบบการจัดการขยะ แบบผสมผสานอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม ทั้งนี้ การกำจัดขยะอันตราย ต้องเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะจากชุมชนก่อนเป็นอันดับแรก
ด้านนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่มีนโยบายด้านการจัดการขยะอันตรายจากบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยการส่งเสริมประชาชน ห้างร้าน หน่วยงานราชการ รวมถึงสถานศึกษาได้ช่วยกันรณรงค์การคัดแยกขยะอันตรายประเภทต่าง ๆ โดยการนำมาเก็บรวบรวมไว้ตามตู้คัดแยกขยะอันตรายที่ได้จัดเตรียมไว้ 74 ตู้โดยจะตั้งไว้ในบริเวณสถานที่ราชการ ศูนย์การค้า โรงแรม เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการนำขยะอันตรายมาทิ้ง โดยในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่มีขยะมูลฝอย 300 ตันต่อวัน และเป็นขยะอันตรายประมาณ 30 ตัน ต่อปี
 
6 กันยายน 2560 , 15:51 น. , อ่าน 203  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย