กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโครงการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระยะที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายอารัญ บุญชัย ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดทำโครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว ระยะที่ 2 ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนท่องเที่ยว เข้าร่วมการถ่ายทอด เพื่อเป็นการกระตุ้น และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเชิงลึก ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในเขตการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้ง 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว คือ เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน เขตการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง เขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพของภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีการพัฒนาทักษะในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวเฉพาะด้าน อาทิ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการในแหล่งท่องเที่ยว
ทั้งนี้ การถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระยะที่ 2 จะเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ทั้งในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว ให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีจรรยาบรรณ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 
7 กันยายน 2560 , 09:17 น. , อ่าน 169  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย