เชียงใหม่ ขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

  
    จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพขานรับนโยบายรัฐบาล เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในระยะเวลาอันใกล้นี้ ที่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ที่ทางศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ จัดขึ้น เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินการขับเคลื่อนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุ พร้อมจัดระบบสาธารณสุขให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการบริการอย่างสะดวกและง่ายขึ้น รวมถึงส่งเสริมการประกันรายได้ที่มั่งคงและยั่งยืน ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงด้วย นายไพฑูรย์ พัชรอาภา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ด้วยสาเหตุหลายประการ เช่น ระบบสาธารณสุขที่ดีขึ้น ทำให้อายุขัยเฉลี่ยของประชาชนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เองเป็นเมืองที่มีความน่าอยู่ ผู้สูงอายุจำนวนมากจากต่างจังหวัดและต่างประเทศ เลือกที่จะใช้ชีวิตบั้นปลายในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลให้ผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2559 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 291,149 คน คิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งจังหวัด และเป็นจังหวัดที่มีประชากรสูงอายุมากเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศอีกด้วย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างความตระหนักให้แก่ ครอบครัว ชุมชน สังคม และภาคส่วนต่างๆ ให้เห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และต้องมีความรู้ ความสามารถ ในการดูแลและจัดสวัสดิการที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทำให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย จากชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ กว่า 300 คน ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ของเยาวชน ที่ชนะเลิศการประกวดในหัวข้อ “เมื่อฉันสูงวัย อย่างไรจึงจะมีคุณค่า” พิธีมอบรางวัลให้แก่เยาวชนที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศ ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน โดยชมรมผู้สูงอายุของจังหวัดเชียงใหม่ การจัดบูธนิทรรศการภูมิปัญญาผู้สูงอายุ และการแสดงภารกิจการบริการ ของหน่วยที่ดูแลงานด้านผู้สูงอายุ การให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้ร่วมงาน การแข่งขันการทำขนมเทียน หรือ ขนมจ๊อก ซึ่งเป็นขนมที่ใช้ในงานบุญประเพณีของชาวเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังถือโอกาสเป็นการระลึกถึงความสำคัญของวันผู้สูงอายุสากล ที่ใกล้จะมาถึงในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 นี้ ด้วย
 
7 กันยายน 2560 , 11:30 น. , อ่าน 181  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี