สปข. 3 เชียงใหม่ ปิดโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ปิดโครงการพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ย้ำขอให้นำความรู้ที่ได้รับ ไปสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ของตนเอง ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ที่ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายชูโชค ทองตาล่วง ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการสัมมนา "พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" พร้อมให้โอวาทและแนวทางในการดำเนินงานสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา โดยได้เน้นย้ำให้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการสร้างการรับรู้ เพื่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ และสามารถขยายผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้แก่เครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้จัดรายการวิทยุ เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ผู้ดูแลหอกระจายข่าว เสียงตามสาย และสื่อมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน โดยกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมที่จะเป็นเครือข่ายที่จะนำข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและครบถ้วน จากทุกภาคส่วน ให้ผู้เข้าร่วมอบรมนำไปขยายผลให้เกิดประโยชน์มากที่สุดแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 
7 กันยายน 2560 , 18:40 น. , อ่าน 159  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี