สันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ รวมตัวรับมอบนโยบายและเตรียมพร้อมรับการปฏิรูปประเทศที่กำลังจะเกิดขึ้น

  
    จังหวัดเชียงใหม่ เปิดบ้านต้อนรับการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2 เน้นสร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานของเทศบาล ตามข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2560 ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2560 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของเทศบาล ตามข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านภารกิจงบประมาณ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประชุมสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ เป็นการรวมตัวของผู้บริหารเทศบาล 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือและส่งเสริมการพัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่น อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ อีกทั้ง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แล้วนำแนวทางการแก้ไขปัญหาไปบูรณาการบริหารจัดการภารกิจของเทศบาล ให้มีการพัฒนาอย่างมีระบบเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทางเทศบาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการและให้การสนับสนุน การบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และการบรรยายพร้อมตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับคดีอาญา คดีปกครอง คดีสิ่งแวดล้อม โดย นายดำรงศักดิ์ เครือแก้ว อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะทำงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี หรือ ผู้รักษาการแทน ประธานสภา ปลัดเทศบาล หรือผู้รักษาราชการแทน จากเทศบาล 17 จังหวัดภาคเหนือ จำนวน 567 แห่ง หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานอื่น ผู้สังเกตการณ์และคณะทำงานตามโครงการ รวมกว่า 1,200 คน
 
8 กันยายน 2560 , 19:18 น. , อ่าน 147  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี