เชียงใหม่ เดินหน้าวางมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน

  
    สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 เพื่อวางมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นรูปธรรมในปีถัดไป นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการประชุมโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของแต่ละหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำแนวทางที่ได้ เสนอเข้าเป็นแผนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่นในปีถัดไปนั้น จังหวัดเชียงใหม่ ได้สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากภาพรวมอุบัติเหตุทางถนน ว่ายังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่มาวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด ตลอดจนดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลการดำเนินการที่สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงและเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อใช้สอดส่องอุบัติเหตุและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และตรวจ จับ ปรับ ตามกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ที่ผ่านมา โดยเริ่มนำร่องในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งผลจากการดำเนินการผ่านไป 8 วัน มีการตรวจจับและออกหมายเรียกไปแล้วกว่า 300 ราย
 
8 กันยายน 2560 , 19:25 น. , อ่าน 133  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี