สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จับมือ สวนสัตว์สิงคโปร์ เดินหน้าพัฒนาเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

  
    สำนักงานพัฒนาพิงคนคร และสวนสัตว์สิงคโปร์ ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เร่ง ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน
นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้เดินทางไปลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับ WILDLIFE RESERVES SINGAPORE PTE LTD, SINGAPORE เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนสัตว์ การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมกับ WILDLIFE RESERVES SINGAPORE PTE LTD, SINGAPORE สวนสัตว์สิงคโปร์ ไนท์ซาฟารี สวนนกจูร่ง และริเวอร์ซาฟารี
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์สำคัญ 2 ด้าน คือ การแลกเปลี่ยนสัตว์และการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืน การฝึกอบรมพนักงานและการแบ่งปันความรู้เพื่อการอนุรักษ์และรักษาสัตว์ป่า ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานด้านสัตว์ป่าและบุคลากรของทั้ง 2 ประเทศ ให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีพันธกิจในด้านการศึกษา อนุรักษ์ และวิจัย บนพื้นฐานของการเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยได้ดำเนินการตามพันธกิจมาอย่างต่อเนื่อง อาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
9 กันยายน 2560 , 15:01 น. , อ่าน 186  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย