กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม เพื่อวางรากฐานพัฒนาประเทศ ให้เกิดความมั่นคง จากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ 8 ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2560 ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความรับรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การปรับฐานค่าจ้างที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ จะมีการบรรยาย เรื่อง แนวคิดหลักการ การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทน กรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสนอแนวทาง หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบำนาญของ สำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตน อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 12 ครั้ง โดยจะนำความคิดเห็น ข้อคิดเห็นและแนวคิดที่ได้รับจากการประชุมทั้งหมด นำไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุง การปฏิรูประบบบำนาญชราภาพ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตรงตามความต้องการของสมาชิกกองทุนฯ อย่างแท้จริง และยึดประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตน เป็นสำคัญ อันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับบำนาญชราภาพหลังเกษียณอายุเพียงพอต่อการดำรงชีพ
 
10 กันยายน 2560 , 19:26 น. , อ่าน 161  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย