จังหวัดเชียงใหม่ โชว์ 10 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ

  
    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดแสดงหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ 10 หมู่บ้าน ขับเคลื่อนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร
ที่บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านและคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวหมู่บ้านและเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชุมชนที่มีความหลากหลาย เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เดินทางไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ มีนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
ทั้งนี้ ได้กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ ออกเป็น 5 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสายที่ 1 บ้านพระบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม – บ้านโป่งสามัคคี อำเภอดอยสะเก็ด –บ้านสันทรายต้นกอก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางสายที่ 2 บ้านวัดจัน ตำบลวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา / บ้านโป่งกว๋าว ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางสายที่ 3 บ้านดอนเปา อำเภอแม่วาง และบ้านสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางสายที่ 4 บ้านป่าแดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ และเส้นทางสายที่ 5 บ้านแม่เลา อำเภอแม่แตง และบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
 
10 กันยายน 2560 , 21:34 น. , อ่าน 160  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย