จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เตือนนายจ้าง อย่าหลงเชื่อข่าวลือ จะเปิดรับคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ตกหล่น

  
    จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เตือนนายจ้าง และผู้ประกอบการ อย่าหลงเชื่อข่าวลือ เรื่องจะเปิดรับคำขอจ้างคนต่างด้าวที่ตกหล่น ย้ำหากนายจ้างประสงค์จะนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ต้องดำเนินการตามระบบ MOU เท่านั้น นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มีข่าวลือว่าจะมีการเปิดรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับผู้ที่มายื่นแบบคำขอจ้างคนต่างด้าวไม่ทันตามกำหนดเวลา นั้น ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง นายจ้าง ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว อย่าหลงเชื่อข่าวลือเป็นอันขาด เนื่องจากศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวได้ปิดให้บริการไปแล้วเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จนกว่าแรงงานต่างด้าวจะได้รับการอนุญาตให้ทำงาน สำหรับนายจ้างที่ไปยื่นแบบคำขอจ้างฯ ไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด จะต้องให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลับออกไปยังประเทศต้นทาง หากประสงค์จะจ้าง ก็ให้ยื่นขอนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ตามระบบ MOU เท่านั้น โดยผู้ที่จะดำเนินการนำเข้าแรงงานได้นั้นมีเพียง 2 กลุ่ม คือ 1. นายจ้างนำเข้าด้วยตนเอง และ 2. บริษัทนำเข้า ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ซึ่งจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นจึงจะดำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ มีความเป็นห่วงนายจ้าง ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่อาจถูกกลุ่มบุคคลหลอกลวงโดยมีการเรียกเก็บเงินจากนายจ้างและแรงงานต่างด้าว แต่ไม่สามารถดำเนินการให้ได้ จึงขอแจ้งว่า ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ นั้น นายจ้างสามารถไปดำเนินการได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นการป้องกันการถูกหลอกลวง และเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ได้ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 085-6955573 , 053-112911 ถึง 4
 
11 กันยายน 2560 , 10:16 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด