กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่

  
    สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่ เน้นทำความเข้าใจและวางแผนการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เป็นประธาน เปิดการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับพื้นที่ ให้แก่ข้าราชการทุกสังกัด เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล ที่มีเป้าหมายในการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยกำหนดให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เน้นถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะยาวลงสู่การปฏิบัติในระยะ 5 ปี โดยแผนพัฒนาดังกล่าวนั้น ได้กำหนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการกำหนดบทบาทและแนวทางการพัฒนาที่สำคัญระดับพื้นที่ โดยมีเป้าหมายเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ หรือการบริหารราชการแผ่นดินในระยะต่อไป ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องรับรู้ รับทราบ และเข้าใจถึงทิศทางการพัฒนาระดับชาติ และระดับต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อที่จะสามารถนำมาประยุกต์สู่การปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ให้ประสานสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน รวมถึงสามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนงานเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่รัฐบาลกำหนด และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมได้ในอนาคต ทั้งนี้ การจัดฝึกอบรมดังกล่าว ยังเปรียบเสมือนเวทีในการสื่อสารยุทธศาสตร์จากรัฐบาลมาสู่ผู้ปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อให้การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ได้มีการขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน เกิดเอกภาพในการพัฒนาและสามารถเชื่อมโยงโอกาสและศักยภาพของพื้นที่ ไปสู่การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในภาพรวมของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและประเทศด้วย
 
11 กันยายน 2560 , 17:04 น. , อ่าน 158  

 ข่าวโดย   นิรัชชา คำสุกดี