ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนประกันตนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

  
    ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ระดมความคิดเห็น จากผู้แทนประกันตนจาก 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมรวบรวมข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม จากนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นักวิชาการ รวมทั้ง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อแนวทางการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนประกันตนตามมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 นายจ้างและเจ้าหน้าที่จากส่วนราชการใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จำนวนกว่า 300 คน โดยผู้เข้าร่วมรับฟังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐบาล ให้ความสำคัญในการวางรากฐานพัฒนาให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประกอบกับประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 การประกันสังคมกรณีชราภาพเป็นหนึ่งในหลักประกันที่ภาครัฐได้จัดให้มีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต โดยจัดให้มีบำนาญเลี้ยงชีพ เพื่อจะได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างปกติสุข สำนักงานประกันสังคม ในฐานะที่ดูแลระบบบำนาญสำหรับผู้ที่ทำงานในระบบจึงมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างการรับรู้ และรับฟังข้อเสนอแนะ รวมทั้งความคิดเห็นต่างๆ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นายจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้แนวทางในการดำเนินงาน และจัดทำระบบบำนาญ สำหรับผู้ที่ทำงานในระบบ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อถึงวัยสูงอายุ
 
12 กันยายน 2560 , 18:05 น. , อ่าน 168  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด