สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เร่งสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

  
    สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 เร่งส่งเสริมการลงบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกรไทย ชูบ้านร้องส้มป่อยเป็นโมเดลด้านการปลดหนี้นอกระบบ พัฒนาก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0
นางวิมลรัตน์ จันทร์สกาว ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดเผย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เร่งดำเนินการสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย “รู้รายรับ รายจ่าย รู้ต้นทุน รู้การออม โดยให้ครูอาสาบัญชีลงพื้นที่แนะนำการลงบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทราบถึงรายรับ รายจ่ายของแต่ละครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรลดรายจ่ายในครัวเรือน ลดต้นทุนการประกอบอาชีพ พัฒนาอาชีพหลักให้ยั่งยืน
ทางด้านนายศุภธนิศว์ ภูเวียงจันทร์ ครูบัญชีอาสาระดับประเทศ กล่าวว่า ได้ดำเนินการลงพื้นที่อบรมให้ชาวบ้านบ้านร้องส้มป่อย หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเกษตรกรเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริม ด้วยการใช้ทรัพยากร และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งชาวบ้านได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ขณะนี้ทุกครัวเรือนปลอดจากภาระหนี้สินนอกระบบ และกำลังทยอยคืนหนี้สินที่ยืมมาจากธนาคารตามลำดับขั้นตอน
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ดำเนินการเปิดแอปพลิเคชัน Smart Me เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สนใจจะดำเนินการลงบัญชีครัวเรือน รวมถึงมีสมุดบัญชีรับ – จ่ายในครัวเรือน สมุดต้นทุนประกอบอาชีพ มอบให้เกษตรกรที่สนใจใช้การลงบัญชีเป็นเครื่องมือสร้างอนาคตต่อไป
 
13 กันยายน 2560 , 09:30 น. , อ่าน 274  

 ข่าวโดย   พิมลกัลย์ เดชะชัย