จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน

  
    หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เผยขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่บูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนน หวังก้าวสู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้ประกาศให้การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ และมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2552-2555 เป็นกรอบวางทิศทางและกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย เรียกว่า "มาตรการ 3 ม. 2 ข. 1 ร." และกำหนดยุทธศาสตร์การทำงานไว้ 5 ด้าน ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ได้แก่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด และแซงรถผิดกฎหมาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง โดยนำนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยมีการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในพื้นที่ เช่น กล้อง CCTV โดยนำร่องไปแล้วในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ,ติดตั้ง Speed Camera เพื่อตรวจจับความเร็ว ตลอดจนเพิ่มความหนืดให้กับถนนเพื่อป้องกันการลื่น เพิ่มมาตรการความปลอดภัยทางถนนที่เป็น 4 เลน ให้มีเกาะกลาง โดยเฉพาะเส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง รวมทั้ง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกมาตรการแอลกอฮอล์ 0 % ตลอดทั้งปี พร้อมทำ MOU สร้างจิตสำนึกในการสวมหมวกนิรภัยในเยาวชน นับเป็นการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันหามาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อลดอัตราเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งผู้เสียชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยเป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืนต่อไป
 
13 กันยายน 2560 , 11:47 น. , อ่าน 204  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด