ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณรางวัล SUPER LEADER & SUPER TEACHER ให้แก่ครูจาก 25 อำเภอในเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบประกาศเกียรติคุณครู รางวัล SUPER LEADER & SUPER TEACHER หวังให้เป็นผู้นำที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเชิดชูคุณค่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง SUPER LEADER & SUPER TEACHER ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็ก และลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่เชียงใหม่ บนเจตนารมณ์และความร่วมมือของพี่น้องจากทุกภาคส่วน โดยได้มอบประกาศเกียรติคุณครูรางวัล SUPER LEADER และ SUPER TEACHER ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 425 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 206 คน ครูผู้สอนจำนวน 219 คน ซึ่งได้รับคัดเลือกและการยอมรับในระดับต้นสังกัดจาก 12 สังกัด ครบทั้ง 25 อำเภอ ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ระยะ 4 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2559 – 2562 โดยเห็นถึงความสำคัญของครู ซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุดในระบบการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครูให้มีความสุขทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิต ส่งเสริมให้ครูมีความยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เป็นพลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 
16 กันยายน 2560 , 16:46 น. , อ่าน 214  

 ข่าวโดย   ธิติมา พันรอด